Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học.
Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây.
Ban Quản Trị Pháp Thí Hội không nhận trực tiếp Tịnh Tài từ quý Phật Tử. Xin Quý Phật Tử vui lòng chuyển khoản trực tiếp cho các nhà sách, công ty in ấn, phát hành, vận chuyển. Thông tin chi tiết ở bước tiếp theo.

Chưa có Kinh/sách nào trong Tủ Kinh.

Quay trở lại cửa hàng