12 Câu Chuyện Trí Huệ Phật Giáo

Phim Hoạt Hình Phật Giáo Câu Chuyện Trí Huệ Phật Giáo

➤ 1. 00:28 Pháp Sư và Thiếu Nữ

➤ 2. 05:47 Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát

➤ 3. 11:52 Thiền sư phục hổ

➤ 4. 19:44 Thiện Huệ Đồng Tử Thọ Ký Thành Phật

➤ 5. 27:16 Thắp Đèn Cúng Phật Chứng Thánh Quả

➤ 6. 33:42 Thân Tướng Thị Hiện

➤ 7. 39:03 Phổ Hiền Bồ Tát Hàng Phục Quái Ngư

➤ 8. 44:16 Hóa Thân Thập Đắc Đại Sĩ

➤ 9. 49:56 Để chứng được Thiên Nhãn Đệ Nhất

➤ 10. 56:39 Cổ Phật Nhiên Đăng

➤ 11. 01:03:40 Câu Chuyện Đá Thanh Lương

➤ 12. 01:09:39 Tôn Giả Anan và Ca Diếp xin nước