Nam Mô A Di Đà Phật.

Pháp Thí Hội tạm thời chỉ đủ nhân duyên ấn tống kinh sách cúng dường cho chư Tăng/Ni. Ban Quản Trị chưa đủ điều kiện ấn tống cúng dường cho quý vị Phật tử tại gia, xin quý Phật tử tại gia hoan hỷ thông cảm. Ban Quản Trị sẽ triển khai Phật Sự khi đủ nhân duyên.

Phần dành cho quý thầy cô là tu sĩ đang theo học tại các trường Phật học hoặc đang tu học tại các Đạo tràng, Tự viện: Xin quý thầy cô điền thông tin tại

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZiXf94Op3NbTck-2Gk8o7hu59fpSPthj9ZbZbxYQJFh_EHA/viewform

( Nếu quý thầy cô không sử dụng Gmail thì xin vui lòng gửi các thông tin cá nhân để Tổ Ấn Tống nhập vào hệ thống dữ liệu

Email Tổ Ấn Tống: namthien@gmail.com

Nội Dung: Thỉnh Kinh Sách

Các thông tin gồm :

 • Thế Danh
 • Pháp Danh
 • Năm sinh
 • Trú Xứ hiện tại
 • Điện thoại
 • Email
 • Hình chụp thẻ SV hoặc hình tự chụp bằng Phone
 • Tựa Kinh/Sách + Số Lượng. VD Kinh Hoa Nghiêm – Bộ 4 tập – HT Trí Tịnh Dịch : 2 Bộ
 • Nếu quý thầy cô có sở nguyện nghiên cứu sâu Đại Tạng Kinh thì xin cho con thêm Pháp Danh vị Bổn Sư – Vị Y Chỉ Sư
 • Sơn môn pháp phái. VD Lâm Tế Chúc Thánh – Đời 45.
 • Năm thọ giới tỳ kheo/Tì kheo ni)

Chúng con sẽ tùy duyên cúng dường Kinh sách theo form của quý thầy cô gửi