AJAX progress indicator
Tìm: xóa tìm lại
 • Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội 10 Phiền Não
  ● Tức là 10 sử : Tham, sân, si, mạn, nghithân kiến, biên kiên, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ.
 • Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội 10 Trí Lực Của Phật
  ● 01- Trí biết sự đúng sai (tri thị xứ phi xứ trí lực), 02- biết nhân qủa của chúng sanh trong ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai (tri tam thế nghiệp báo trí lực), 03- biết các lớp lang tu hành của chúng sanh, biết sức thắng tình dục bằng sự tham thiền (tri chư thiền giải thoát tam muội trí(...)
 • Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội 10 Tà Đạo
  ● 10 ác nghiệp : sát sanh, trộm, dâm, vọng, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, tham, sân, si.
 • Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội 10 Triền
  ● 10 giây ràng buộc
 • Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội 10 Giới
  ● Sa-di Phải Thọ 10 Giới :
 • Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội 12 Bộ Kinh
  ● Trong kinh Phật có chia làm 12 phận-giáo 1/ Tu-đa-la (Sùtra : khế-kinh : văn suôi). 2/ Kỳ-dạ (Geya: trùng-tụng : bài kệ nói lại nghĩa của văn suôi). 3/ Già-đà (Gàthà: phúng-tụng : bài kệ 4 câu đứng riêng, không liền với văn suôi). 4/ Ni-đà-na (Nidà-na: nhân-duyên). 5/(...)
 • Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội 12 Nhân Duyên
  ● Mười hai mối dây liên hệ buộc chặc với nhau như móc xích không rời nhau là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử dẫn chúng sanh đi thọ thai kiếp khác.
 • Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội 108 Thứ Bệnh
  ● Tức 108 phiền não (bách bát phiền não). Phiền Não của chúng sinh là vô lượng, nhưng trên thực tế, kinh luận đã phân tích và liệt kê thành 108 thứ. Theo luận Đại Trí Độ, 108 phiền não gồm có 10 Triền (ràng buộc) và 98 kết (kết tụ, đóng cục, khó tiêu trừ, làm nguyên nhân cho sinh tử luân(...)
 • Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội 108 Loại Phiền Não
  ● 10 triền cộng với 98 kiết sử thành 108 Loại Phiền Não