Toàn bộ số tiền nhận được từ quý Phật Tử sẽ được Ban Quản Trị chuyển về những địa chỉ đang cần sự hỗ trợ. Danh sách các kế hoạch được liệt kê tại trang Phật Sự.

Chân thành tri ân sự cúng dường của quý Phật Tử.
Xin chúc quý Phật Tử và gia đình luôn luôn an lạc.
Quý Phật tử vui lòng chọn trợ duyên bằng vnđ qua chuyển khoản Ngân hàng ở Việt Nam hoặc ngoại tệ qua Paypal/Credit Card hoặc tiền mã hóa

Paypal hoặc Credit CardTrợ Duyên Bằng Tiền Mã Hóa (Cryptocurrency)

 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Tether
 • Cardano
 • Polkadot
 • Binance coin
 • Avalanche
Scan to Donate Bitcoin to bc1qqjq6ps9fz800k24xlfhl8e0vrm3wfhn7d2yj05

Donate Bitcoin to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Bitcoin

Scan to Donate Ethereum to 0xdBE1d41Eb1161ABA129B46e1f0755FC6A9515d93

Donate Ethereum to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ethereum

Scan to Donate Tether to 0xdBE1d41Eb1161ABA129B46e1f0755FC6A9515d93

Donate Tether to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Tether

Tag/Note:- USDT (BEP20)
Scan to Donate Cardano to addr1q8upt27mnqqw6yncvalafp5a42n3xg7lnetwenwawmkv0ms0nhvvf76rfe33dk289lqddzzcu7yhrf0x36plz5pmnwcsnas0hq

Donate Cardano to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Cardano

Scan to Donate Polkadot to 14Rg7PkyEHEbSNwJUoo6GJcBipF7CCN5Ug5JsvoayZTfZrhi

Donate Polkadot to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Polkadot

Scan to Donate Binance coin to bnb1ldh38kx93wjsp0p9j59asvqs3m7j79psae4weq

Donate Binance coin to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Binance coin

Scan to Donate Avalanche to 0xdBE1d41Eb1161ABA129B46e1f0755FC6A9515d93

Donate Avalanche to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Avalanche

Tag/Note:- AVAX (C-Chain)

Một số chi phí dự toán
 • $100: Phí Thuê Máy chủ (Server Fee)
 • $50: Kinh/Sách cho mỗi Tu Sĩ trong 3 tháng (Sutras/Buddha books for each Monks/Nuns studying at Buddha schools in 3 months)
 • $100: Kinh/Sách cho mỗi đạo tràng trong 1 năm (Sutras/Buddha books for 1 Pagoda in 12 Months)
 • $500: Sách cho Tăng Ni Sinh ở trường Phật Học 3 tháng (Books for 1 class at Buddha schools in 3 months)
 • $1,000: Sách cho Tăng Ni Sinh ở trường Phật Học 6 tháng (Books for 1 class at Buddha schools in 6 months)
 • $2,000: Sách cho Tăng Ni Sinh ở trường Phật Học 1 năm (Books for 1 class at Buddha schools in 12 months)

Ngân hàng Việt Nam