Năm 1949

Năm 1949, Sư Hộ Giác thọ đại giới tỳ-khưu tại trường Cao đẳng Nam Phạn Pāḷi tại thủ đô Phnôm-Pênh, rồi đỗ hạng ưu lớp Cao đẳng Nam Phạn Pāḷi. Kế đó, Đại đức đi tu nghiệp tại các xứ Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan để hoàn thành sở học, trở thành là một vị Tăng tài của Phật giáo.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.