Năm 1952

Trưởng lão Giới Nghiêm về nước năm 1952; và chỉ sau mấy năm, ngài đã xây dựng chùa Tam Bảo, Đà Nẵng và chùa Tăng Quang, Huế rồi đi vào sinh hoạt ổn định, tạo một chỗ đứng vững chắc tại miền Trung.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.