Năm 1956

Vào ngày 29 tháng 12 năm 1956, 50 sa-di các nước Việt, Miên, Lào, Nhật, Tích Lan, Ấn Độ trong đó có ngài Hộ Nhẫn – được thọ cụ túc giới tại thạch động Pirimangalā cho đủ số Tăng hội 2.500 vị tỳ-khưu. Thầy Tế độ là Đại Trưởng lão Thánh Tăng Pokokku Sayadaw, đương nhiệm Pháp chủ Chứng minh Tối cao Đại hội Kết tập Tam Tạng Thánh điển. Cũng là kỳ duyên hy hữu nữa, hai bậc cao Đức Tôn giả vấn đáp trong Đại hội Kết tập Tam Tạng là Pháp sư – Đại đức Nandāvaṁsa, tinh thông Pháp học (thuộc lòng Tam Tạng) và Thiền sư Mahāsi Sayadaw, tinh thông Pháp hành; là hai vị Thầy Yết-ma và Giáo thọ A-xà-lê của ngài. Tăng hội hôm ấy là 2.450 vị tỳ-khưu, trong đó có 300 bậc thạc đức, cao Tăng Thế giới chứng minh.

Còn nữa, cũng trong năm tháng ấy, ngài còn được học thiền Vipassanā với Thiền sư Mahāsi Sayadaw nổi danh đương đại.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.