Năm 1957

15/4/1957, đánh dấu thời điểm thành lập Ban Chưởng quản Lâm thời Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam. Và sau đây là thành phần Ban Chưởng quản:
– Tăng thống: Trưởng lão Bửu Chơn
– Đệ nhất phó Tăng thống: Trưởng lão Thiện Luật
– Đệ nhị phó Tăng thống : Trưởng lão Hộ Tông
– Tổng Thư Ký: Đại đức Hộ Giác
– Phó Tổng Thư Ký: Đại đức Giới Nghiêm
– Cố vấn Ban Chưởng quản: Chư vị Đại đức Giác Quang, Tối Thắng, Kim Quang, Ẩn Lâm, Bửu Hạnh, Tịnh Sự…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.