Năm 1961

Thiền Lâm Thánh Tháp (Huế) được xây dựng vào năm 1961, theo kiểu dáng thạch động Pirimangalā, Rangoon, Myanmar để tôn trí Xá-lợi Phật và Xá-lợi chư Thánh Tăng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.