Năm 1964

Năm 1964, ngài Kim Triệu được viện Đại Học Phật giáo Nalanda, Ấn Độ, cấp học bổng du học và được thụ giáo với nhiều Giáo sư Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện… Được biết, đến năm 1970, ngài lấy bằng Pāḷi Achariya (sư phạm Pāḷi), bằng B.A. Phật Học và bằng M.A. Pāḷi. Sau đó ngài đến cư ngụ tại Bồ-đề Đạo Tràng 9 năm với ngài Munindra. Hai năm đầu của thời gian này, ngài học về Cổ Sử Ấn Độ và Á Châu (Ancient India and Asia Studies) tại đại học Maghadh.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.