Năm 1965

Năm 1965, ngài Ẩn Lâm được tín nhiệm suy cử vào chức Phó Tăng thống Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam

This entry was posted in . Bookmark the permalink.