Năm 1966

Năm 1966, Ni trưởng Diệu Đáng chính thức trở về quê hương Việt Nam, trụ tại Tổ đình chùa Bửu Long. Lúc đó Ni trưởng đã tròn 25 tuổi đạo và 42 tuổi đời. Ni trưởng được Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam đề cử vào chức danh Ni trưởng. Vì vậy Ni trưởng Diệu Đáng vừa là Trưởng Ni của Ni chúng tu nữ chùa Bửu Long vừa là Ni trưởng của Ni chúng tu nữ Nam tông Việt Nam.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.