Năm 1967

Năm 1967, tại Bồ-đề Đạo Tràng, ngài Kim Triệu học thiền Vipassanā với ngài Munindra. Sau đó, ngài còn theo học pháp Quán Thọ với ngài Goenka trong 6 năm nữa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.