Năm 1971

Năm 1971, chư Tăng thỉnh cầu Hòa thượng Hộ Tông đảm nhiệm chức vụ Tăng thống, thêm 2 nhiệm kỳ từ 1971 đến 1974. Hết nhiệm kỳ, Hòa thượng Hộ Tông ẩn tu tại chùa Bửu Long cho đến khi thị tịch ngày 25-8-1981.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.