Năm 1975

Năm 1975, ngài Bửu Chơn được mời giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1979, ngài được đại hội thỉnh cử đảm nhận chức vụ cố vấn Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng-già NTVN khóa 11.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.