Năm 1976

Năm 1976, ngài Ẩn Lâm được chư Tăng suy cử ngài vào chức vụ Tăng thống GHTGNTVN. Trong nhiệm kỳ 1979 – 1981 ngài còn làm cố vấn GHTGNTVN.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.