Năm 1979

Tuổi cao sức yếu và một số sở nguyện hộ pháp đã viên thành, cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu đã về cõi an vui ngày mùng 2/5/1979, tức ngày mùng 7/4 năm Kỷ Mùi, thọ 83 tuổi đời, hơn 40 năm là cư sĩ hộ pháp cho Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam.
Là bậc tiên phong kỳ vĩ trong lịch sử cộng đồng Phật giáo Nguyên thủy; cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu đã để lại một sự nghiệp lớn lao là đã cùng với chư tôn Trưởng lão Hộ Tông, Thiện Luật, Bửu Chơn… đồng tâm, đồng lực, sức tài, sức của trong việc du nhập và phát triển Phật giáo Nguyên thủy tại Việt Nam.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.