Năm 1979

Sau khi lật đổ chế độ Khmer Đỏ, tháng 9/1979, nhận thức được vai trò quan trọng của Phật giáo trong công cuộc hồi sinh đất nước Campuchia, Chính phủ mới đã phục hồi Phật giáo. Các vị Đại đức Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam (ngài Bửu Chơn, ngài Giới Nghiêm, ngài Siêu Việt và Đại đức Thiện Tâm…) đã được mời sang Phnôm-Pênh truyền giới cho chư Tăng Campuchia đã hoàn tục (cụ thể là 7 vị Sư), Phật giáo Campuchia được hồi phục và thống nhất. Tới năm 1993, Liên Hợp Quốc hỗ trợ Campuchia trong việc bầu cử, tái thiết đất nước; các tôn giáo ở Campuchia tiếp tục chung sống hòa bình, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau sau những “vết thương chính trị” đã bị lở loét, điêu tàn!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.