Năm 1980

Năm 1980, ngài Kim Triệu sang Ngưỡng Quang (Yangon), Miến Điện, thực tập tích cực với Thiền sư Mahāsi Sayādaw và đạt được thành quả khả quan. Trong khoảng thời gian trên, ngài đảm nhận nhiều Phật sự về hoằng pháp, xây cất cơ sở thiền định Quốc tế, cứu trợ đồng hương, và cùng Dr. Rastrapal tổ chức khóa thiền ở Nepal, Ấn Độ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.