Năm 1981

Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập, ngài Ẩn Lâm được Ðại hội suy cử vào chức vụ Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.