Năm 1981

Năm 1981, nhận thấy tình hình của PGVN không còn sinh hoạt tu tập đáp ứng được ý muốn của đại đa số Tăng Ni, Phật tử và của riêng cá nhân mình, ngài quyết định rời khỏi Việt Nam đi qua ngã đường bộ Campuchia.
Năm 1982, ngài chính thức định cư tại Hoa Kỳ.
Trong những năm ở xứ người, ngài đã lên đường hoằng du nhằm xiển dương chánh pháp tại nhiều nước: Pháp, Úc, Đức, Thụy Sĩ… Ngài đã kiến tạo ngôi chùa Pháp Luân ở tiểu bang Texas, Hoa
Kỳ. Ngài cũng là vị Tăng thống GHTGNTVN đầu tiên tại Hoa Kỳ.
Ngài là Bổn sư; A-xà-lê; Giáo thọ cho không biết bao nhiêu Tăng chúng trong và ngoài nước.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.