Năm 1981

Năm 1981, ngài Kim Triệu được Hội Phật giáo Việt Mỹ ở Washington D.C. mời sang Hoa Kỳ hoằng pháp, và lưu ngụ tại chùa Kỳ Viên, Hoa Thịnh Đốn. Nơi đây, ngoài những nghi thức sinh hoạt hằng ngày của một ngôi chùa Phật giáo Nguyên thủy, ngài còn mở các khóa thiền hằng năm. Từ đó, các chùa, các trường thiền ở các tiểu bang hay ở các nước khác thường xuyên thỉnh ngài đến dạy đạo: Ở Cali, có các chùa như Pháp Vân, Kim Sơn và Như Lai thiền viện… Ở Texas, có các chùa như Pháp Luân, Đạo Quang, Hương Đạo, và các nơi khác nữa như chùa Phật Ân (Minnesota) và Bồ-đề thiền viện (Florida). Các nhóm đệ tử ở Âu, Úc, Việt Nam cũng hay thỉnh ngài đến hướng dẫn những khóa thiền.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.