Năm 1988

Năm 1988, Phật tử vùng Nam California cung thỉnh ngài Kim Triệu đứng ra sáng lập một đạo tràng để đồng bào địa phương có nơi tu tập. Với nhân duyên đó, Thích Ca thiền viện ở Riverside bắt đầu hoạt động và phát triển. Nơi đây, bảo tháp thờ Xá-lợi được khởi công xây dựng năm 1997, khánh thành năm 2012. Năm 1997, từ Hoa Kỳ, ngài trở lại Yangon để học pháp quán tâm tại trung tâm của ngài Shwe Oo Min và càng thêm có nhiều kinh nghiệm tu chứng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.