Năm 2007

Năm 2007, ngài Kim Triệu hoàn thành công trình xây dựng một thiền viện ở Bồ-đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Cũng từ năm ấy, trung tâm InsigHt Meditation Society (IMS), Boston, thường xuyên cung thỉnh ngài đến dạy thiền. Năm 2008, ngài chính thức trùng tu thiền viện Tâm Pháp ở Bumpass, Virginia thành một trung tâm thiền tập.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.