Năm 2015

– Xây dựng cơ sở dữ liệu Phật Giáo gồm : Phật Sử (Timeline) – Lịch sử các Tông Phái – Tiểu sử Danh Tăng/Ni để hỗ trợ mục đích tra cứu cho quý Phật Tử.
– Cúng dường Kinh-Sách cho chư tăng ni (hàng quý ) đang theo học các lớp Phật Học.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.