Năm 2020

– Cúng dường Bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt ( Phiên bản điện tử chứa trong máy đọc sách Kindle, Kobo, Tolino) cho chư tăng ni đang theo học tại các trường Phật Học
– Cúng dường Bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt (Bộ 37 Tập gồm Kinh A Hàm Và Kinh Nykaya in chung) cho các chùa, Học Viện Phật Giáo
– Cúng dường Kinh-Sách cho chư Ni sinh đang học các Khóa Cử Nhân Phật Học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế. Tạm trú tại Ni Xá Chùa Hồng Đức – Huế.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.