Năm 2022

– Cúng dường Bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt ( Phiên bản điện tử chứa trong máy đọc sách Kindle, Kobo, Tolino) cho chư tăng ni đang theo học tại các trường Phật Học
– Cúng dường Bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt (Bộ 37 Tập gồm Kinh A Hàm Và Kinh Nykaya in chung) cho các chùa, Học Viện Phật Giáo.
– Cúng dường Kinh Sách Phật Học theo sở nguyện cá nhân cho chư tăng ni đang theo học tại các trường Phật Học.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.