Ai làm ra luật nhân quả?

Hỏi:
 Ai làm ra luật nhân quả?

Đáp:
 Luật vũ trụ không ai làm ra được, tất cả đều tự như vậy. Vô sanhkhông có sự sanh khởi, vô thỉ là không có sự bắt đầu. Phật đã nói trắng cho mình hiểu vậy, chứ không phải như các nhà Triết học tây phương cho là phải có cái nhân gì lập ra! Không thể được. Nếu có thể lập ra thì có thành phải có hoại, có sanh phải có diệt, có bắt đầu phải có cuối cùng, đều nằm ở trong tương đối.