Ẩn Dật

“Con sẽ giúp đỡ thế giới như thế nào?”

Minh Sư đáp: “Bằng cách tìm hiểu thế giới.”

“Và con sẽ tìm hiểu thế giới như thế nào?”

“Bằng cách xa lánh thế giới.”

“Như vậy con sẽ phục vụ nhân loại thế nào?”

“Bằng cách tìm hiểu chính con.”