Ấn Tống Kinh Cúng Dường Chùa Phúc Hậu – Hưng Hà – Thái Bình

Chua Phuc Hai - Hung Ha - Thai Binh - 03-2016