Ảo Tưởng

“Làm thế nào để đạt tới sự Sống Vĩnh Cửu?”

“Sự Sống Vĩnh Cửu chính là bây giờ đây. Con hãy trở về với hiện tại.”

“Nhưng con đang sống trong hiện tại bây giờ đây, không phải sao?”

Không phải đâu.”

“Sao lại không?”

“Tại vì con không buông bỏ quá khứ.”

“Tại sao con phải buông bỏ quá khứ? Không phải tất cả những gì thuộc về quá khứ đều xấu cả.”

“Ta buông bỏ quá khứ, không phải vì quá khứ xấu xa, nhưng vì quá khứ đã chết rồi.”