Bần Cùng

Một đệ tử từ phương xa tới, Minh Sư hỏi: “Con tìm kiếm gì?”

“Sự thức giác.”

“Con có kho tàng quí báu ở trong nhà của con. Tại sao con tìm kiếm ở bên ngoài?”

“Ngôi nhà có kho tàng quí báu của con ở đâu?”

“Chính là lòng thao thức tìm kiếm đã đến và ở trong con đó.”

Ngay lúc ấy, đệ tử trực nhận sự thức giác. Nhiều năm về sau, anh ta khuyên bảo bạn bè: “Hãy mở cửa ngôi nhà có kho tàng quí báu của bạn để hưởng thụ những vật quí báu đó.”