Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ Năm 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI

Số 34 – BC/2021

Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ Năm 2021

(Cập nhật tới ngày 31/12/2021)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:
– Chư tôn đức Tăng, Ni.
– Các thành viên website Pháp Thí Hội.
– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.
Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn. Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau:

1. Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng/Ni đang theo học tại các trường Phật Học

2. Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách cho các Đạo tràng/Tự viện

3. Hình chụp buổi cúng dường Đại Tạng Kinh

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

        TM Ban Quản Trị

                                                                                                                                                                                           PT. Nam Thiên