Bạo Lực

Minh Sư luôn giảng dạy rằng mặc cảm tội lỗi là một cảm xúc không lành mạnh và người ta nên xa lánh như ma quỉ vậy – mọi mặc cảm tội lỗi.

Ngày kia một đệ tử hỏi: “Nhưng người ta phải chê ghét tội lỗi của mình chứ?”

“Khi con có mặc cảm tội lỗi thì điều con ghét không phải là tội lỗi mà chính là bản thân mình.”