Bóng Gió

Minh Sư bảo rằng ngài có một quyển sách chứa đựng mọi điều mà người ta có thể hiểu biết về ThượngĐế.

Chưa có ai thấy được quyển sách đó cả cho đến khi một học giả thăm hỏi, hết sức khẩn khoản van xin, đã giựt được quyển sách đó khỏi Minh Sư. Ông ta mang về nhà, vội vàng mở ra xem – chỉ thấy mọi trang sách đều trắng trơn.

Học giả than vãn với Minh Sư: “Nhưng quyển sách đó chẳng đề cập đến điều gì cả.”

Minh Sư đáp lại một cách thỏa dạ: “Tôi biết. Nhưng ông nên xem sách đó muốn ám chỉ điều gì.”