Cái nào của mình cũng bằng Phật, vậy mình tu để làm chi?

Hỏi:
 Cái nào của mình cũng bằng Phật, vậy mình tu để làm chi?

Đáp:
Tu để hiện bằng Phật, tức là hiện cái dùng bằng Phật; Phật có đủ thần thông trí huệ, mình có nhưng không dùng được. Tu là phá ngã chấp của mình, tức “vi kỳ hiện nghiệp”, cái nào mình thích thì không thích, cái nào chê không được chê, cái nào ghét nên không ghét. Mình muốn cái nào phải nghịch lại hiện nghiệp của mình.