Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 2 Tôn Giả A Nan (Ananda)

Nghe nhiều như biển
Đa văn như hải

Uống dòng rượu pháp
Ẩm súc pháp lưu

Chư Phật còn mất
Chư Phật xuất một

Chẳng rời đầu lưỡi
Bất ly thiệt đầu

Pháp êm dịu hóa
Cổ hoànpháp hóa

Tiết phách thành lệnh
Tiết phách thành lệnh

Thế nên thầy ta
Thị cố ngã

Là chánh trong thiên
Vi thiên trung chính.

Nguồn:thuvienhoasen.org