Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 31 Đại Sư Đạo Tín

Tuổi trẻ xuất gia
Thiếu niên xuất gia

Lợi căn nhậm lẹ
Lợi căn tiệp tật

Hơn sáu mươi năm
Lục thập dư niên

Hông không dính chiếu
Hiếp bất chí tịch

Người học tụ tập
Học lữ vân trăn

Đâu tiếp trẻ con
Hà đãi tiểu nhi

Vì có hẹn xưa
hữu túc ước

Người xem chẳng biết.
Quán giả bất tri.

Nguồn:thuvienhoasen.org