Cầu Nguyện Không Cần Thiết

Nguyện cầu tương đương với thèm muốn.

Không thèm muốn gì cả.

Cầu nguyện không cần thiết.