Có phải tu Tiên đạt đến trường sanh bất lão không?

Hỏi: 
Có phải tu Tiên đạt đến trường sanh bất lão không?

Đáp:
Tu tiên có tưởng chấp thật, nên họ không được giải thoátchỉ được sống lâu. Còn dân tộc Cogy không có luyện tâm, sống một cách tự nhiên, khôngpháp luật, không có ai quản lý ai, họ sống theo hội nghị, giống như pháp yết ma của nhà Phật.