Có thể lập thân xử thế viên mãn trên mọi phương diện là do thông minh hay do trí huệ?

Đáp: Nói theo pháp thế gian thì chẳng khác biệt gì, nói miễn cưỡng thì trí huệ giống như Thể, thông minh giống như Dụng mà thôi.