Dẫn Chứng

Ngày kia, Minh Sư hỏi: “Thượng Đế hiện hữu không?”

Các đệ tử đồng thanh trả lời: “Có.”

Minh Sư đáp: “Sai rồi!” Đệ tử nói: “Không.”

Minh Sư đáp: “Lại sai.”

Đệ tử hỏi: “Câu trả lời là thế nào?”

Không có câu trả lời.”

“Tại sao lại không?”

Minh Sư đáp: “Bởi vì không có câu hỏi.”

Về sau, ngài cắt nghĩa: “Nếu người ta không thể nói gì về Thượng Đế vì Ngài ở bên kia ngôn ngữ và tư duy thì làm sao người ta có thể hỏi gì về Ngài được.”