Đạo lợi hành vô tận?

Hỏi:
 “Phải biết tự mình hành đạo là công nhỏ, khuyên người hành đạo là công to, thế nên cái đạo lợi hành vô tận”. Kính xin Sư Phụ khai thị?

Đáp:
Phải rồi, tự mình là cái ngã; Bồ tát hành đạo quên mình vì người khác.