Đi đường gặp xuất gia Tăng Bảo, nên làm như thế nào?

Hỏi: Đi đường gặp xuất gia Tăng Bảo, chẳng biết có thể đảnh lễ ngay trên đường, hay nên làm như thế nào? (Trần Lâm Châu hỏi)

          Đáp: Cư sĩ gặp Tăng Bảo, đúng ra nên đảnh lễ, nhưng ở ngoài đường sá, có thể phương tiện là chắp tay, xá chào là được rồi. Đường sá là nơi xe ngựa qua lại, nếu rạp mình đảnh lễ sẽ gây trở ngại giao thông