Diễn Đạt

Một học giả đến tham vấn Minh Sư. ngài hỏi: “Ông tìm gì?”

Học giả trả lời: “Sự sống.”

Minh Sư nói: “Nếu ông sống, ngôn từ tất phải chết.”

Về sau, khi được hỏi ngài muốn nói gì, Minh Sư đáp: “Các con đã lạc đường và chới với vì các con sống trong một thế giới ngôn từ. Các con được nuôi dưỡng bằng ngôn từ, các con an phận thủ thường với ngôn từ trong khi điều các con cần chính là thực chất. Một thực đơn sẽ không làm cho các con hết đói. Một công thức nước giải khát sẽ không làm cho các con hết khát.”