Đức Phật Có Phải Là Thượng Đế Hay Không?

Khi có người hỏi đức phật:

“Ngài có phải là thượng đế hay không?” Ngài trả lời:

Không, chỉ bình thường là một con người mà thôi.”

“Vậy thì ngài có phải là một đạo sư hay không?”

Không, chỉ bình thường là một con người mà thôi.”