Ðức Phật dùng thái độ gì khi đối diện với nhân sinh?

Từ, Bi, H, Xả