Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong cõi đời?

Hỏi: Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong cõi đời, đại sự là những sự nào? (Dư Bình hỏi)

          Đáp: Đại sự là sanh tử. Xin hãy suy nghĩ kỹ, trong nhân gian còn có chuyện nào lớn hơn điều này nữa ư? Chỉ có mình đức Phậtthể liễu sự này, cho nên Ngài ứng thế để giải quyết chuyện này cho chúng sanh