Em trai tôi cưới vợ, vẫn theo thói tục sát sanh, nên siêu độ bằng cách nào?

Hỏi: Em trai tôi cưới vợ, vẫn theo thói tục sát sanh, tôi thấy vậy đau lòng, nhưng trọn chẳng làm sao ngăn cản được! Mắt thấy giết chóc, chẳng biết là đối với việc này nên siêu độ bằng cách nào? (Phan Chấn Bang hỏi)

Đáp: Niệm chú Vãng Sanh là được rồi, nhưng phải thành tâm.